Algemene voorwaarden voor dienstverlening

PALMYRA BAKKER, BEGELEIDING BIJ VERLIES EN VERANDERING

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Palmyra Bakker, begeleiding bij verlies en verandering, hierna te noemen: ‘Palmyra Bakker’, en een opdrachtgever waarop Palmyra Bakker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Palmyra Bakker, waarbij Palmyra Bakker voor de uitvoering derden moet betrekken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Palmyra Bakker en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Als Palmyra Bakker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Palmyra Bakker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Palmyra Bakker zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Palmyra Bakker kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Palmyra Bakker beschikbare informatie.
1. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Palmyra Bakker gebruikelijke tarifering.
2. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Palmyra Bakker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Palmyra Bakker anders aangeeft.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Palmyra Bakker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachtgever tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging,overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Palmyra Bakker en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Palmyra Bakker is ontvangen en geaccepteerd.
3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de opdrachtgever Palmyra Bakker daarom schriftelijk in gebreke stellen. Palmyra Bakker moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Palmyra Bakker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. Palmyra Bakker heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
6. Palmyra Bakker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Als door Palmyra Bakker of door Palmyra Bakker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Palmyra Bakker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Palmyra Bakker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Palmyra Bakker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Palmyra Bakker worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Palmyra Bakker zijn verstrekt, heeft Palmyra Bakker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Palmyra Bakker ter beschikking heeft gesteld. Palmyra Bakker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Palmyra Bakker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Palmyra Bakker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
12. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Palmyra Bakker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Palmyra Bakker bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Palmyra Bakker op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Palmyra Bakker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
14. Als de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Palmyra Bakker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Palmyra Bakker daardoor direct of indirect ontstaan.
15. Als Palmyra Bakker met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Palmyra Bakker niettemin altijd gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting volgens de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
16. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij :
– Palmyra Bakker dan alsnog bereid is om de overeenkomst uit te voeren op basis van het oorspronkelijk overeengekomene;
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Palmyra Bakker rustende verplichting volgens de wet;
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Palmyra Bakker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Palmyra Bakker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Palmyra Bakker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Palmyra Bakker bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Palmyra Bakker kan worden gevergd.
3. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Palmyra Bakker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Palmyra Bakker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Als Palmyra Bakker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Palmyra Bakker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Als de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Palmyra Bakker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Palmyra Bakker, zal Palmyra Bakker in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Palmyra Bakker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Palmyra Bakker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Palmyra Bakker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen óf de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Palmyra Bakker op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht

Artikel 5 Afspraken verzetten; overmacht
1. Palmyra Bakker behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de opdracht niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
2. Bij afzeggingen door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, en in geval van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Palmyra Bakker.
3. Palmyra Bakker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Palmyra Bakker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Palmyra Bakker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Palmyra Bakker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Palmyra Bakker zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Palmyra Bakker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6. Voor zoveel Palmyra Bakker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Palmyra Bakker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling moet steeds gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Palmyra Bakker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Palmyra Bakker aangegeven. Palmyra Bakker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Palmyra Bakker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Palmyra Bakker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Palmyra Bakker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente- en incassokosten worden voldaan.
4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Palmyra Bakker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als Palmyra Bakker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid; geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle gesprekken worden behandeld volgens de hoogste vertrouwelijkheidsnormen. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Palmyra Bakker als de opdrachtgever.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Palmyra Bakker zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van Palmyra Bakker om activiteiten die in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Daarom zal Palmyra Bakker niet kunnen worden aangesproken als hij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
3. Als, volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Palmyra Bakker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Palmyra Bakker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Palmyra Bakker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. Op alle communicatiemiddelen is het vertrouwelijkheidsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Palmyra Bakker en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen moeten ervan op de hoogte zijn dat een aantal media door derden wordt beheerd, waardoor deze niet als strikt vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.
5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de coachee is, gelden het vertrouwelijkheidsprincipe en geheimhouding voor alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Palmyra Bakker en de coachee ook richting opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Palmyra Bakker geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van Palmyra Bakker, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Palmyra Bakker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
2. De opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de (intellectuele) eigendomsrechten van Palmyra Bakker veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Palmyra Bakker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor het geval Palmyra Bakker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Palmyra Bakker en door Palmyra Bakker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Palmyra Bakker zich bevinden en deze terug te nemen.
3. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Palmyra Bakker. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Palmyra Bakker deze verhalen op opdrachtgever.

Artikel 9 De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als client van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als client feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijker wat de stappen zijn de je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaars, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een viertal te onderscheiden stappen.

1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website www.vivnederland.nl of bellen met telefoonnummer 035 – 69 54 105.
3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris komt van de SCAG vandaag (www.scag.nl).
4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillen commissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik het graag.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

Artikel 10 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Stap 3: Gesprek met de client.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Palmyra Bakker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Palmyra Bakker. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de gevolgen hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Palmyra Bakker gezamenlijk doorbrengen als daarna. Palmyra Bakker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Palmyra Bakker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Als Palmyra Bakker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Als Palmyra Bakker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Palmyra Bakker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Palmyra Bakker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Palmyra Bakker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zoveel deze aan Palmyra Bakker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Palmyra Bakker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart Palmyra Bakker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Palmyra Bakker toerekenbaar is. Als Palmyra Bakker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Palmyra Bakker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Palmyra Bakker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Palmyra Bakker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Palmyra Bakker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Palmyra Bakker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Palmyra Bakker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Palmyra Bakker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Palmyra Bakker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Palmyra Bakker.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Palmyra Bakker, begeleiding bij verlies en verandering, 1 september 2021