Privacy Verklaring

Palmyra Bakker, begeleiding bij verlies en verandering.

Palmyra Bakker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Webadres: https://www.palmyrabakker.nl
E-mailadres: welkom@palmyrabakker.nl
Bezoekadres: Amstelkade 158-1, 1078 AW Amsterdam
Telefoonnummer: (+31) (0)6 10144644

Palmyra Bakker is de eigenaresse en tevens degene die de gegevens verwerkt en beschermt van Palmyra Bakker, begeleiding bij verlies en verandering. Zij is te bereiken via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Palmyra Bakker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

  • Personalia gezin
  • Indien nodig gezondheidsgegevens
  • Indien nodig betalingsgegevens
  • Overige informatie die je aan mij verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers. De persoonlijke en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verstrekt via het intake formulier worden tijdens het intakegesprek opgeschreven en opgeslagen in mijn administratieve digitale systeem.
Je e-mailadres wordt opgenomen in het e-mail verwerkingsprogramma en in het mailingbestand, waarbij je te allen tijde jezelf kunt uitschrijven uit het mailingbestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Palmyra Bakker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van betalingsverkeer
• Verzenden van de nieuwsbrief en informatie
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Palmyra Bakker neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Palmyra Bakker) tussen zit.
Palmyra Bakker gebruikt de standaard Microsoft en/of Apple computerprogramma’s, een Google cloud back-up systeem en een mailing programma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ten behoeve van je begeleiding worden de intake gegevens en persoonlijke verslagen direct gerelateerd aan de begeleiding maximaal 20 jaar na afronding van de begeleiding bewaard (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO). Dit om je zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en bij een mogelijk vervolgtraject binnen deze periode hiervan alsnog gebruik te kunnen maken. Deze gegevens worden slechts voor jouw persoonlijke begeleiding c.q. behandeling gebruikt.

Tevens bewaren wij in onze administratie je gegevens ten behoeve van de belastingdienst gedurende de wettelijke verplichte termijn. Je e-mailadres blijft in ons bestand na het beëindigen van je begeleiding of behandeling. Je e-mailadres blijft ook in ons mailingbestand, tot je via email aangeeft geen email meer van Palmyra Bakker te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Palmyra Bakker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Palmyra Bakker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Palmyra Bakker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Palmyra Bakker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@palmyrabakker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Palmyra Bakker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Palmyra Bakker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via welkom@palmyrabakker.nl

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@palmyrabakker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzingen

Palmyra Bakker kan deze Privacyverklaring wijzigen. Ik raad je dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 September 2021.